Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060
دسته:
زیر دسته:
39اشتباه رایج در گرامر زبان انگلیسی
38موضوعات مختلف Different Topics
37حذف به قرینه Ellipsis Substitution
36اجازه الزام اجبار Permission Obligation Necessity
35قیود نشانگر احتمالات Distancing
34اسامی Nouns
33نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
32نشانه های کلام رابط ها Connectors
31مقایسه Comparison
30افعال حسی verbs of senses
29افعال کمکی Auxiliary verbs
28بيان عادات Used to
27جملات سوالی Questions
26دوره زمان های گذشته
25نقل قول Reported Speech
24ضمایر Pronouns
23جملات مجهول Passive
22بیان حرکت Expressing Movements
21جملات شرطی Conditional Sentences
20مشخص کننده های زمان time sequencer
19عبارات موصولی
18دوره زمان های حال گذشته و آینده
17اشکال مختلف زمان آینده be going to
16ادامه زمانهای گذشته
15حال کامل یا گذشته ساده Present Perfect or Simple Past
14زمان حال کامل Present Perfect
13حروف تعريف Articles
12 اسم مصدر Gerund
11مصدر Infinitive
10قیدها Adverbs
9 کلمات بیانگر کمیت Quantifiers
8ترکیب Be going to
7صفات تفضیلی Comparative Adjectives
6اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
5گذشته ساده Simple Past
4ضمایر مفعولی Subject Pronoun
3حال استمراری Present Continuous
2فعل کمکی can can't و حال استمراری
1Whose مالکیت، حروف اضافه و قید تکرار

مصدر (infinitive) , اسم مصدر(Gerund) 

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

verbs+ infinitive: want to, need to, etc.

I want to find a new job.
You need to practice every day.
When did you learn to play the guitar?
Would you like to be famous?

 

•    پس از بسیاری از افعال، مصدر با to قرار می‌گیرد.
•    این افعال عبارتند از:want, need, learn, promise, decide, plan, and hope.

 

Would like to

•    این ترکیب معنای خواستن می‌دهد (برای زمان حال یا آینده):

I would like to= I want to

•    حالت مختصر شده آن به این صورت است:

'd=would, wouldn't= would not.

•    بعد از would like مصدر قرار می‌دهیم:

I would like to learn.   NOT   I would like learn.

•    به خاطر داشته باشید که شما می‌توانید از ترکیب ?...would you like برای پیشنهاد دادن استفاده کنید:

would you like a drink?

•    برای تمام اشخاص would like به یک صورت به کار می‌رود.

Would like and like

وقتی از I'd like استفاده می‌کنیم به معنای این است که می‌خواهیم کاری را انجام دهیم، مثل:

I'd like to dance. = I want to dance.

اما وقتی از I like استفاده می‌کنیم، یعنی کاری را به‌طور کلی دوست داریم، مثل:

I like dancing. = I enjoy it, I like it in general.


 

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

موارد کاربرد مصدر

1.    I need to buy some new clothes.
       Try not to talk about politics.

2.    It'll be nice to meet your parents.
       It's important not to be late.

3.    I don't know where to go or what to do.

4.    A: why did you go to the party?
       B: to meet new people.
       I went to the party to meet new people.

 

در مواقع زیر از مصدر استفاده کنید:

1.    بعد از بعضی از افعال مثل: want, need, would like, etc. به بخش شکل افعال در صفحه 158 همین کتاب مراجعه کنید.
2.    بعد از صفات.
3.    بعد از کلمات پرسشی نظیر ...what, where, when, etc
4.    برای بیان این که چرا می‌خواهید کاری را انجام دهید:

 

I came to this school to learn English.   NOT     for learn English.

شکل اصلی فعل (base form)


به یاد داشته باشید، پس از افعال کمکی (do, does, didn't) از شکل اصلی فعل استفاده می‌کنیم و پس از بیشتر افعال وجهی (.can, could, will, would, etc) هم از شکل اصلی فعل استفاده می‌کنیم:


Do you live near here? Can you help me? I won't forget.
What would you do?

 

 

ترجمه شده از 2 American-English File Student Book

 

مصدر

1.     My apartment is very easy to find.

2.    Simon is saving money to buy a new car.
       My sister has never learned to drive. Try not to make noise.

 

•    در موارد زیر از مصدر استفاده می‌کنیم:

1.    بعد از صفات.

2.    برای بیان یک دلیل یا هدف.

3.    بعد از برخی از افعال مثل want, need, learn.

•    افعال مهمی که پس از آن‌ها فعل به صورت مصدر به کار می‌رود، عبارتند از:

 

(can't) afford, agree, decide, expect, forget, help, hope, learn, need, offer, plan, pretend, promise, refuse, remember, seem try, want, would like.

•    بعد از مصدر منفی (not to + verb).

بعد از بیشتر افعال، مصدر قرار می‌گیرد تا اسم مصدر (Gerund). افعالی که پس از آن‌ها هم می‌توان مصدر قرار داد و هم اسم مصدر، بدون آن‌که معنای آن‌ها عوض شود عبارتند از:

 

Start, begin, continue: it started to rain. It started raining.

 

Verb+ person+ infinitive


پس از بعضی فعل‌ها هم مصدر به کار می‌بریم مثل ask, tell, want, would like+ person:

Can you ask the manager to come?
She told him not to worry.
I want you to do this now.
We'd really like you to come.

 

ترجمه شده از 3 American-English File Student Book

 

اسم مصدر (Gerund)

موارد استفاده از  (Gerund: (verb+ -ing

1.    Eating outside in the summer makes me feel good.
       My idea of happiness is getting up late and not going to work.

2.    I love reading in bed.
       I hate not getting to the airport early.

3.    I'm thinking of buying a new car.
       He left without saying goodbye.

 

•    منظور از اسم مصدر قسمت اصلی فعل به اضافه‌ی ing است. این ترکیب می‌تواند مثبت (going) و یا منفی (not going) باشد.

•    Gurand در موارد زیر به کار برده می‌شود:

1.    به عنوان فاعل یا مفعول جمله.
2.    بعد از بعضی از افعال مثل ...like, love, hate, enjoy, etc به شکل افعال در صفحه 158 همین کتاب مراجعه کنید.
3.    بعد از حروف اضافه.

•    قوانین نگارش مربوط به ing را به یاد بیاورید (صفحه 126).

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

اسم مصدر (Gerund)

1.    I'm not very good at remembering names.
       Katie's given up eating junk food.

2.    Driving at night is very tiring.
       Shopping is my favorite thing to do on weekends.

3.    I hate not being on time for things.
       I don't mind getting up early.

 

•    از Gerund در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

1.    بعد از حروف اضافه و phrasal verbs.

2.    به عنوان فاعل جمله.

3.    بعد از برخی از افعال مثل hate, spend, don't mind.

•    مهم‌ترین افعالی که بعد از آن‌ها Gerund قرار می‌گیرد عبارتند از:

Admit, avoid, deny, dislike, enjoy, feel like, finish, hate, keep, like, love, mind, miss, practice, prefer, recommend, spend time, stop, suggest, and phrasal verbs, e.g. give up, go on, etc.

•    ترکیب منفی gerund به این صورت است:

not+ verb+ -ing
 

قسمت اصلی فعل

1.     I can't drive.
       We must hurry.

2.    She always makes me laugh.
       My parents didn't let me go out last night.

 

•    در موارد زیر از قسمت اصلی فعل استفاده می‌کنیم:

1.    بعد از اکثر افعال کمکی و وجهی.

2.    پس از let, make.

پس از بعضی از افعال، هم gerund و هم infinitive قرار می‌گیرد البته با معنایی متفاوت.


Try to be on time. (= make an effort to be on time)
Try doing yoga. (= do it to see if you like it)

Remember to call him. (= don't forget to do it)
I remember meeting him years ago. (= I have a memory of it)

 

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 3 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۸/۲۰ 11/11/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/مصدر-Infinitive

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture