Loading...

jolly phonics چیست؟


کودک-آموزش-خواندن-نوشتن-بازی-آوا-شناسی

جولی رویکردی سرگرم‌کننده و کودک محور است برای آموزش خواندن و نوشتن از طریق آوازهای ترکیبی. به همراه بازی و حرکات نمایشی مربوط به ۴۲ آوای حروف. این روش چند حسی، هم برای کوکان و هم معلمین بسیار مهیج است.

آوای حروف به شکل زیر دسته بندی شده‌اند:

ترتیب آوای حروف.

کارکرد جولی فانیکس چگونه است؟

jolly phonics با استفاده از رویکرد ترکیبی صدا شناسی، جولی فانیکس پنج مهارت کلیدی برای خواندن و نوشتن را به کودکان یاد می‌دهد.


پسورد فایل پسورد فایلهای فشرده: khazaelischool.com


کتاب:

لیست دانلود(رایگان):

Jolly Phonics Activity Book 1

دانلود(12 مگابایت)

Jolly Phonics Workbook 1 دانلود(3 مگابایت)

Jolly Phonics Activity Book 2

دانلود(12 مگابایت)

Jolly Phonics Workbook 2 دانلود(6 مگابایت)

Jolly Phonics Activity Book 3

دانلود(7 مگابایت)

Jolly Phonics Workbook 3 دانلود(6 مگابایت)

Jolly Phonics Activity Book 4

دانلود(8 مگابایت)

Jolly Phonics Workbook 4 دانلود(3 مگابایت)
Jolly Phonics Activity Book 5

دانلود(86 مگابایت)

Jolly Phonics Workbook 5 دانلود(3 مگابایت)
Jolly Phonics Activity Book 6

دانلود(73 مگابایت)

 

Jolly Phonics Workbook 6 دانلود(3 مگابایت)
Jolly Phonics Activity Book 7

دانلود(21 مگابایت)

Jolly Phonics Workbook 7 دانلود(3 مگابایت)
Jolly Phonics Student book 1 دانلود(27 مگابایت)
 Jolly Songs

دانلود(43 مگابایت)

دانلود فایل صوتی(26 مگابایت)