Loading...

jolly phonics چیست؟


کودک-آموزش-خواندن-نوشتن-بازی-آوا-شناسی

جولی رویکردی سرگرم‌کننده و کودک محور است برای آموزش خواندن و نوشتن از طریق آوازهای ترکیبی. به همراه بازی و حرکات نمایشی مربوط به ۴۲ آوای حروف. این روش چند حسی، هم برای کوکان و هم معلمین بسیار مهیج است.

آوای حروف به شکل زیر دسته بندی شده‌اند:

ترتیب آوای حروف.

کارکرد جولی فانیکس چگونه است؟

jolly phonics با استفاده از رویکرد ترکیبی صدا شناسی، جولی فانیکس پنج مهارت کلیدی برای خواندن و نوشتن را به کودکان یاد می‌دهد.