Loading...

شعرها و بازیهای حرکتی

خیلی خوب است که در خانه، کودکان در جنب و جوش باشند. کودکان معمولاً زمانی که زبان را با حرکت و جنب و جوش یاد بگیرند، آن را بهتر به خاطر می‌سپارند. بعضی از کودکان بیرون از فضای خانه بهتر یاد می‌گیرند، پس اگر می‌توانید بعضی از این شعرها و بازیهای حرکتی را در خارج از خانه انجام دهید. برای دیدن ویدیوی مربوط به این تمرین کلیک کنید.

حتما صفحه آموزش زبان انگلیسی ما را اینجا مطالعه کنید.

 

Rhymes and action games

 

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

این متن (helpful language (PDF, 200KB، برگرفته از ویدیو است و شما می‌توانید از آن برای انجام تمرینات همراه با فرزندتان، کمک بگیرید. می‌توانید شعرهایی را از کتاب‌ها و یا اینترنت پیدا کنید. اشعار سنتی کودکان را Nursery Rhymes می‌گویند. برای شعرها، حرکاتی را در نظر بگیرید. به این ترتیب فرزندتان هنگام یادگیری لغات، کاری برای انجام دادن، دارد. این حرکات را فقط برای لغات مهمی که در شعر هست طراحی کنید. انجام حرکات باعث می‌شود تا کودکان لغات را به خاطر بیاورند. در اینجا چهار مرحله‌ای که باید باهم برای یادگیری یک شعر، انجام دهید را می‌بینید:

1.    Copy the actions. (Copy me.)
2.    Join in with some words. (Copy me and say these words: …)
3.    Join in with all the words. (Let’s do it together.)
4.    Do it alone. (Now you do it)

شاید نیاز باشد قبل از این که کودک شما شعری را یاد بگیرد، آن را دو یا سه هفته تمرین کنید و هر مرحله را بارها انجام دهید. اگر حرکاتی که انجام می‌دهید خنده‌دار باشد، آن‌ها دوست دارند شعرها و حرکات آن را بارها و بارها انجام دهند تا شعرها و بازیهای حرکتی را به خوبی یاد بگیرند. اگر قرار باشد برای کسی اجرا کنند، بیشتر تمرین خواهند کرد. می‌توانید روزی را تعیین کنید تا کسی بیاید و اجرای آن‌ها را ببیند. در اینجا دو نمونه شعر ارائه شده است و برای کمک به شما در ویدیو موجود است.


Two little Birds rhyme

شعر دو پرنده کوچک، شبیه یک شعر سنتی انگلیسی است. این شعر زبان اولیه‌ای که کودکان یاد گرفته‌اند را تمرین می‌کند. آن‌ها بعضی اوقات چیزهایی که در ابتدا یاد گرفته‌اند را فراموش می‌کنند و این شعر کمک می‌کند تا آن‌ها به عقب برگردند.


Tow little birds, sitting in a tree. (یک انگشت از هر دست را بالا ببرید)
My name’s Lucy. (یکی از انگشت‌هایتان را به‌گونه‌ای که در حال حرف زدن است خم‌کنید)
My name’s Lee. (حالا انگشت دیگر را طوری خم‌کنید که انگار در حال حرف زدن است)
Hello, Lucy. (به انگشت اول اشاره کنید)
Hello, Lee. (به انگشت دوم اشاره کنید)
Goodbye Lucy. (دستی که انگشت اول در آن است را پشتتان بگیرید)
Goodbye Lee. (حالا دست انگشت دوم را پشتتان بگیرید)

در بخش Craft activities، دستور العمل هایی برای درست کردن پرنده‌های عروسکی هست که می‌توانید به هنگام خواندن این شعر از آن‌ها استفاده کنید.

 

Jump! Clap! Action chant

این متن (helpful language (PDF, 200KB، برگرفته از ویدیو است (برای دیدن ویدیو کلیک کنید) و شما می‌توانید از آن برای انجام تمرینات همراه با فرزندتان، کمک بگیرید. حرکات را به یک نوع رقص تبدیل کنید و هم خودتان و هم فرزندتان آن‌ها را انجام دهید. هر بار یک بیت را آموزش دهید.


Jump! Clap!
Bend your knees!
Go forward!
Go back!
Do it again, please!
Jump! Clap!
Bend your knees!
Go forward!
Go back!
Do it again, please!
Jump! Clap!
Nod your head!
Turn left!
Turn right!
Touch something red!
Jump! Clap!
Sit on the floor!
Arms up!
Arms down!
There isn’t any more!


وقتی کودک شما شعر را خوب یاد گرفت، می‌توانید عبارات دیگری از آن را برای یک بازی استفاده کنید. به نوبت با دستمال چشم‌های یکدیگر را ببندید و از هم بخواهید که در خانه یا حیاط دستوراتی را انجام دهید. مثل:

Go forward. Go forward again. Turn left. Go forward, etc.

تمرین دیکته انجام دهید

یک جمله را روی تکه‌ای کاغذ بنویسید و در اتاق دیگری قرار دهید. می‌توانید یکی از جملات درسش را انتخاب کنید. فرزندتان باید به اتاق دیگر برود، جمله را بخواند و پیش شما برگردد و جمله را به خاطر بیاورد و برای شما بنویسد. می‌توانند هر چقدر که دوست داشته باشند بروند و جمله را ببینند اما باید سعی کنند که اشتباه نکنند و باید تا آنجا که می‌توانند سریع باشند. به آن‌ها وقت بدهید و سپس به آن‌ها جمله دیگری بدهید تا بنویسند اما این بار باید سریع‌تر باشند. اگر این بازی برای کودک شما ساده است می‌توانید دو جمله بنویسید. هم می‌توانید برای او زمان در نظر بگیرید و هم می‌توانید تعداد دفعاتی را که می‌تواند جمله را ببیند برایش مشخص کنید. در اینجا چند جمله به عنوان مثال آورده‌ایم:


My favorite color’s red.
Where’s my ball?
The big doll is under the red chair.
Today it’s hot and I’m wearing a T- shirt.
I like dogs. I don’t like cats.
My toy snake is green. It’s got a long body.
He goes to work at eight o’clock. He works in London. He goes on the bus.

با هم بدوید

تصاویر یا کارت کلمات حیوانات، رنگ‌ها، اعداد (هر کلمه‌ای که می‌خواهید با کودک خود تمرین کنید) را در قسمت‌های مختلفی از حیاط قرار دهید، به صورتی که بتوانید همه‌ی آن‌ها را ببینید. شما و فرزند یا فرزندانتان (این بازی با تعداد بیشتر بچه‌ها بهتر است) باید در وسط حیاط بایستید. سپس باید کلمه را بگویید و برای به دست آوردن تصویر یا کارت آن، با هم مسابقه دهید.

 

مقاله های مشابه شعرها و بازیهای حرکتی

شما همچنین می توانید این مقاله ها را مطالعه کنید:

استفاده از گرامر برای مکالمه
انگلیسی حرف زدن در خانه
خواندن به همراه کودکتان
بازی‌های نمایشی
کاردستی‌ها

Rhymes and action games (ages 6-10)

It's good to get the children to move around when you do  English at home. Children often remember language better when they learn it  with actions and movement. Some children learn  better outside so try some of these activities outside if you can.


This is a sheet of helpful language (PDF, 200KB) from the video. Use it to help you do the activities with your child.
You can find rhymes in books and on the internet. Traditional rhymes for children are called Nursery Rhymes. Put some actions with the rhymes so your child has something to do while they learn the words. Choose actions for just the important words in the rhyme. Actions will help children to remember the words.

Here are four stages you can go through when you learn a rhyme together:

1 Copy the actions. (Copy me.)
2 Join in with some words. (Copy me and say these words: ...)
3 Join in with all the words. (Let's do it together.)
4 Do it alone. (Now you do it.)

You will probably need to repeat a rhyme for two or three weeks, and use each stage many times, before your child can say it. If you make the actions big and fun, they will be very happy to do the rhymes over and over again.
Your child will practise more if they are preparing to perform for someone, so you can plan a day for them to show someone what they have learned.
There are two action rhymes here. To help you, these are also on videos.


Two Little Birds rhyme

This rhyme is like a traditional rhyme in English. It practises language from when children first learn English. Children sometimes forget the first things they learn, so it's good to go back to them.

Two little birds, sitting in a tree – [hold up a finger from each hand]
My name's Lucy. [bend one finger as if it's talking]
My name's Lee. [bend the other finger as if it's talking]
Hello, Lucy. [address the first finger]
Hello, Lee. [address the second finger]
Goodbye, Lucy. [put the hand of the first finger behind your back]
Goodbye, Lee. [put the hand of the second finger behind your back]

In the Craft activities section, there are instructions for making bird puppets to use when you say this rhyme.


Jump! Clap! action chant

This is a sheet of helpful language (PDF, 200KB) from the video. Use it to help you do the activities with your child.
Make the actions into a sort of dance as you and your child join in with this. Teach one verse at a time.

Jump! Clap!
Bend your knees!
Go forward!
Go back!
Do it again, please!
Jump! Clap!
Nod your head!
Turn left!
Turn right!
Touch something red!
Jump! Clap!
Sit on the floor!
Arms up!
Arms down!
There isn't any more!

When your child knows this well, you can use the different phrases from it to play a game. Take it in turns to blindfold each other (put a scarf around their eyes) and give instructions to move around the house or garden. Go forward. Go forward again. Turn left. Go forward, etc.


Running dictation

Write a sentence on some paper and put it in a different room. You can choose one from your child's course book. Your child should go to the other room, read the sentence, come back to you, and remember the sentence to write it out.
They can go back to the sentence as many times as they like, but they must try not to make mistakes and must be as quick as they can. Time them, then give them another sentence to write – but quicker! You can write more than one sentence if your child finds this easy. You can have a time limit or limit how many times they can read your sentence.
Here are some example sentences:


My favourite colour's red.
Where's my ball?
The big doll is under the red chair.
Today it's hot and I'm wearing a T-shirt.
I like dogs. I don't like cats.
My toy snake is green. It's got a long body.
He goes to work at eight o'clock. He works in London. He goes on the bus.


Run!

Put picture or word cards for animals, colours, numbers (any words you want to practise with your child) in different parts of your garden where you can see them all. You and your child – or children, this one is good with more children – stand in the middle of the garden. Call a word and race to get to the picture or word card.

 


Refrence:

نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 4 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۵/۲ 7/23/2020 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/شعرها-و-بازیهای-حرکتی

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture