Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060

نشانه های کلام و رابط ها در زبان انگلیسی

استفاده از نشانه های کلام و رابط ها در زبان انگلیسی در حین صحبن کردن, به تقویت مهارت کلامی کمک می‌کند. حروف ربط مبحثی کاربردی در گرامر یا دستور زبان انگلیسی است. یادگیری زبان انگلیسی با لهجه های مختلف قابل انجام است. هر چه لهجه شما به انگلیسی زبانان بومی نزدیک‌تر باشد, روانی کلام شما میسر و مشهود‌تر خواهد بود.

 

نشانه های کلام و رابط ها در زبان انگلیسی

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

Discourse markers (1): Connectors

نتیجه (Result)

1.    It was freezing cold, so I wore a thick coat.

2.    It snowed hard all night. As a result, the airport was closed the following morning.
We regret that you do not have the necessary qualifications, and therefore/ consequently we are unable to offer you the job.

 

1.    So رایج ترین راه معرفی عبارتی است که برای نتیجه گیری به کار می‌رود.

2.    As a result, therefore و consequently (که خیلی رسمی‌تر از so است) اغلب در ابتدای جمله یا عبارت قرار می‌گیرند.

  • وقتی نشانه در ابتدای عبارت قرار دارد، معمولاً پس از آن ویرگول و یا ویرگول به همراه" و " (comma+ and) قرار می‌گیرد.
  • Therefore and consequently را می‌توان قبل از فعل اصلی هم قرار داد:

We have therefore/ consequently decided not to offer you the job.
 

دلیل (Reason)

1.    I have stopped writing to her because/ as/ since she never answers me.

2.    The plane was late because of the fog.
Flight 341 has been delayed due to/ owing to adverse weather conditions.


1.    Because, since و as (که رسمی‌تر است)، برای معرفی عباراتی به کار می‌روند که دلیل ارائه می‌دهند و هر سه هم معنا هستند. As اغلب اوقات در ابتدای جمله می‌آید:

As the weather is so awful, we've decided not to go out.

  • Due to and owing to رسمی‌تر از because of هستند.
     

 

قصد (Purpose)

1.    I took a language course to/ in order to/ so as to improve my English.
2.    She closed the door quietly so as not to/ in order not to wake the baby.
3.    They moved to Quito so (that) they could see their grandchildren more often.
4.    I'm not going to tell Ann in case she tells everyone else.

 

1.    to, in order to, so as to به معرفی عباراتی می‌پردازند که قصد و منظور را بیان می‌کنند و پس از آن‌ها مصدرقرارمی‌گیرد. so as to, in order to رسمی‌تر هستند.

2.    برای قصد و نیت عدم انجام کاری از in order not to, so as not to استفاده می‌کنیم:

NOT she closed the door quietly not to wake the baby.

3.    برای بیان قصد و نیت از ساختار زیر هم می‌توانید استفاده کنید:

So (that) + can/ could+ verb or will/ would+ verb

در گفتار و نوشتار رسمی می‌توانید that را به کار نبرید.

هنگامی که در عبارت نتیجه گیری، موضوع عوض می‌شود باید از (so (that استفاده کنید:

She put a blanket over the baby so (that) he wouldn't be cold.

4.    هنگامی که چیزی انجام می‌گیرد به منظور آماده شدن برای موقعیت‌ها یا مشکلات آینده یا برای جلوگیری از آن‌ها، از in case استفاده می‌شود.
 

مقایسه (Contrast)

1.    We enjoyed the concert, but we didn't have very good seats.
Agnes was attracted to the stranger, yet something in her head was telling her not to get close to him.
We enjoyed the concert. However, we didn't have very good seats.
Agnes was attracted to the stranger. Nevertheless, something in her head was telling her not to get close to him.

2.    We enjoyed the concert although/ even though/ though we didn't have very good seats.

3.    In spite of being attracted to the stranger, something in Agnes's head was telling her not to get close to him.
Despite her attraction to the stranger…
Despite the fact that she was attracted to the stranger…

 

1.    رایج ترین و غیر رسمی‌ترین روش نشان دادن مقایسه but است و معمولاً برای وصل کردن دو نکته‌ی مورد مقایسه در یک جمله به کار می‌رود.

  • کاربرد yet هم مثل but است با این تفاوت که yet رسمی‌تر یا ادبی‌تر است.
  • However و nevertheless معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرند به منظور متصل کردن جمله به جمله قبل. معمولاً بعد از آن‌ها ویرگول قرار می‌گیرد.
  • (Nevertheless (or nonetheless از however رسمی‌تر و ادبی‌تر است.

2.    Even though به نسبت although تأکید بیشتری دارد. Though بیشتر در صحبت غیر رسمی به کار می‌رود.

Though می‌تواند به عنوان قیدی که بر نظر شخصی گوینده تأکید دارد، در انتهای عبارت هم قرار گیرد:

He's very friendly – a little stingy, though.


3.    بعد از in spite of و despite باید از یک اسم مصدر، یک اسم یا این ساختار استفاده کنید: that+ clause the fact.

 

ترجمه شده از 5 American-English File Student Book
 

نشانه‌های کلام: قیود و عبارات قیدی

Discourse markers (2): Adverbs and adverbial expressions

برای تغییر جهت مکالمه و در عین حال حفظ ارتباط با آن چه گفته شده است. A: I really like your shirt. Doesn't Harry have one just like it?
B: Speaking of Harry, did he get the job he applied for?
برای بیان چیزی که همین لحظه به ذهن گوینده خطور کرده و یا برای تغییر کامل موضوع مکالمه. So let's meet at five o'clock then. By the way/ Incidentally, could you lend me some money until the weekend?
برای ارائه اطلاعات اضافه متعجب کننده و غیر منتظره. A: Did you see the game last night?
B: No, I didn't. Actually/ In fact/ As a matter of fact I don't really like football.
برای بیان این که چیزی که قبلاً گفته شده کم اهمیت‌تر است از چیزی است که اکنون بیان می‌شود. برای بازگشت به موضوع اصلی پس از انحراف از موضوع اصلی. We didn't go away for the weekend because I had too much work. In any case/ Anyway the weather was awful, so we didn't miss anything.
برای بیان یک نکته مثبت بعد از اطلاعات منفی. برای کاهش صراحت آن چه بیان شده است. Yes, it was a bad accident. At least nobody was killed, though.
Tom's coming to the meeting or at least he said he was.
بازگشت به موضوع قبلی، خصوصاً زمانی که وقفه‌ای در گفتار ایجاد شده است. As I was saying, if Mark gets the job we'll have to reorganize the department.
برای عمومیت دادن. On the whole, I think that women make better journalists than men.
برای بیان این که همه چیز را در نظر گرفته شده است. I like both condos, but all in all, I think I prefer the one next to the cathedral.
برای بیان موضوع مهمی که شخص دیگر ممکن است به آن توجه نکرده باشد. I think we should buy them. After all, we'll never find them anywhere cheaper than this.
برای اضافه کردن بحث یا اطلاعات اضافه. I don't think I'll go to Nick's party.
It will finish very late. Besides, I won't know many people there.
برای بیان مهم ترین و یا قابل توجه ترین نکات. Basically, my job involves computer skills and people skills.
برای بیان حقیقتی که خیلی واضح و قابل درک است. Obviously, you can't get a real idea of life in Japan unless you can speak the language.
برای روشن کردن چیزها یا ارائه جزئیات بیشتر. She's very selfish. I mean, she never thinks about other people at all.
برای بیان مجدد چیزی به زبانی دیگر. A lot of people booed, and some people even left early. In other words, it was a complete disaster.
برای بیان این که اگر کاری انجام نشود یا اگر موقعیت متفاوتی باشد، نتیجه چه خواهد شد. Please try not to make a mess when you make the cake. Otherwise I'm going to have to clean the kitchen again.
برای معرفی موضوع جدید یا اعلام تغییر موضوع. That's all you need to know about the travel arrangements. As far as accommodations are concerned, As regards/ Regarding accommodations, the options are living with a family or living in a dormitory.
برای ارائه توضیح و یا روشن ساختن نکته‌ای که همان زمان گفته شده است. The government is going to help first- time buyers. That is to say, they are going to make mortgages more easily available.
برای برقراری تعادل در حقایق و یا نکات. on the other hand به تنهایی هم به کار می‌رود برای بیان حقیقت و یا نکته قابل مقایسه. On (the) one hand, more young people today carry knives. On (the) other hand, the total number of violent crimes has dropped.

 

ترجمه شده از 5 American-English File Student Book

 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 30 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ 1/10/2020 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/نشانه-های-کلام-رابط-ها-Connectors

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture