Loading...
دسته:
زیر دسته:
34آموزش زبان انگلیسی حرفه ای
33ضمایر فاعلی و افعال to be
32آموزش گرامر زبان انگلیسی
31کاملترین لیست افعال بی قاعده Irregular Verbs List
30لیست افعال انگلیسی
29اجازه, الزام و اجبار انگلیسی Permission Obligation Necessity
28حذف به قرینه Ellipsis Substitution
27مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی
26قیود نشانگر احتمالات Distancing
25نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
24مغایرت و مقایسه انگلیسی
23افعال حسی verbs of senses
22افعال کمکی Auxiliary verbs
21جملات سوالی Questions
20بيان عادات Used to
19آموزش زمان‌ گذشته انگلیسی
18ضمایر Pronouns
17نقل قول Reported Speech
16جملات مجهول Passive
15آموزش جملات شرطی در انگلیسی
14مشخص کننده زمان انگلیسی
13عبارات موصولی
12زمان حال کامل Present Perfect
11آموزش حروف تعریف در انگلیسی
10جمله با قید انگلیسی
9زمان آینده در انگلیسی
8صفات تفضیلی انگلیسی
7اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
6آموزش ضمایر مفعولی انگلیسی
5فعل زمان گذشته ساده انگلیسی
4حال استمراری در انگلیسی
3آموزش زمان حال ساده فعل (be)
2آموزش فعل امر، صفات و حروف تعریف
1whose در انگلیسی

مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی

نمونه‌ای از مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی, اسامی مرکب هستند. آنها برای بیان مالکیت مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. اسامی Nouns مرکب انگلیسی برای اشاره به این کاربرد دارند که افراد یا چیز ها برای چه منظور کاربرد دارند. همچنین, چه کاری انجام می‌دهند یا از چه نوعی هستند. اطلاعات بیشتر در مورد آموزشگاه زبان انگلیسی در کرج را اینجا مشاهده کنید.

 

اسامی Nouns

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی


اسامی: شکل مرکب و ملکی
Nouns: Compound and Possessive Forms

 

Apostrophe s

1.    I borrowed my father's car.
I accidentally stepped on the cat's tail.
The company's main office is in New York.
The government's decision to raise taxes has not been well received.
Sarong is one of Bali's most famous restaurants.

2.    It's Chris's book.
It's my friends' wedding.
That's the children's room.
The blonde girl is Alex and Maria's daughter.

3.    We had dinner at Tom's last night.

 

نمونه‌ای دیگر از مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی, شکل ملکی یا مالکیت است که بیانگر مفهوم داشتن (به طور کلی) بین دو اسم است.

1.    معمولاً از شکل ملکی (+ 's) برای بیان این استفاده می‌کنیم که چیزی متعلق به شخص یا چیز دیگری است. مثلا یک شخص، یک حیوان، یک سازمان، یا گروهی از مردم یا یک مکان را می‌توان نام برد.

•    برای مکان‌ها می‌توانیم از of هم استفاده کنیم:

Sarong is one of the most famous restaurants in Bali.

2.    اگر کلمه‌ای به S ختم شود هم می‌توانیم مثل Chris's book به آن 's اضافه کنیم. همچنین می‌توانیم مثل 'friends فقط یک آپاستروف (') به انتهای آن اضافه کنیم. اغلب, به انتهای کلمات جمع بی قاعده‌ای (.people, children, men, etc) که به S ختم نمی‌شوند، 'S اضافه می‌کنیم.

•    اگر در مورد دو شخص حرف می‌زنیم، باید 'S را به نام دوم اضافه کنیم.

3.    هنگامی که 'S اشاره دارد به " the house of " یا " the store of "، بیشتر مواقع کلمات house و store را حذف می‌کنیم.

 

Using Of (Instead of Apostrophe s)

1.    Can you remember the name of the movie?
My brother lives at the end of the street.
The problems of old age are many and varied.

2.    Helen is the sister of my cousin in Rome I told you about.

3.    Jim is a friend of my brother's.

 

1.    معمولاً برای مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی با معنی (abstract nouns)، از عبارتی که of دارد, استفاده می‌کنیم. در نتیجه از 'S استفاده نمی‌کنیم, خصوصاً زمانی که چیزی، جزئی از چیز دیگری است.

2.    از of برای بیان مالکیت همراه با یک عبارت طولانی استفاده می‌کنیم:

NOT my cousin in Rome I told you about's sister.

3.    برای friend اغلب از این ترکیب استفاده می‌کنیم:

A friend of+ name/ noun+ 's
 

Compound Nouns

1.    I need the can opener. Do you know where it is?
I bought a huge flowerpot in a garden center near my house.
My brother is a company director and my sister is a history teacher.
I opened the car door, got in, and put on my seat belt.

2.    There was a milk bottle on the table and two empty soda cans.

 

1.    اسامی مرکب برای بیان مالکیت مورد استفاده رار نمی‌گیرند. بلکه آن‌ها را برای اشاره به این به کار می‌بریم که افراد یا چیزها برای چه منظور به کار می‌روند، چه‌کاری انجام می‌دهند و یا ازچه نوعی هستند؟ اسم دوم بیانگر شخص یا چیز مهمی است که می‌تواند هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار رود. اسم اول اطلاعات بیشتری در مورد اسم دوم ارائه می‌دهد. اسم اول معمولاً مفرد است مگر آن‌که مثل jeans store شکل مفرد نداشته باشد.

Can opener= an opener for cans, history teacher= a teacher of history

معمولاً اسامی مرکب از دو کلمه مجزا تشکیل می‌شوند. گاهی اوقات اسامی مرکب مثل sunglasses, bathroom به هم متصل می‌شوند و یک اسم را تشکیل می‌دهند. بعضی اوقات هم مثل house- hunter, fortune- teller بین اسامی مرکب یک خط فاصله قرار می‌گیرد.

1.    برای ظروف (که معمولاً به ظروف خالی اشاره دارد) از اسم مرکب استفاده می‌کنیم. در حالی که وقتی از اسم ظرف + اسم بیانگر مالکیت (مثل a bottle of milk) استفاده می‌کنیم، منظور محتوای ظرف است (که معمولاً منظور ظرف پر است).

•    سایر مثال‌ها عبارتند از:

 

A milk carton/ a glass of juice, a jam jar/ a jar of jam, a tuna can/ a can of tuna, a matchbox/ a bow of matches, etc.

 

ترجمه شده از 5 American-English File Student Book
 

مصدر (infinitive) , اسم مصدر(Gerund) در انگلیسی 

verbs+ infinitive: want to, need to, etc.

I want to find a new job.
You need to practice every day.
When did you learn to play the guitar?
Would you like to be famous?

 

•    پس از بسیاری از افعال، مصدر با to قرار می‌گیرد.
•    این افعال عبارتند از:want, need, learn, promise, decide, plan, and hope.

 

Would like to

•    این ترکیب معنای خواستن می‌دهد (برای زمان حال یا آینده):

I would like to= I want to

•    حالت مختصر شده آن به این صورت است:

'd=would, wouldn't= would not.

•    بعد از would like مصدر قرار می‌دهیم:

I would like to learn.   NOT   I would like learn.

•    به خاطر داشته باشید که شما می‌توانید از ترکیب ?...would you like برای پیشنهاد دادن استفاده کنید:

would you like a drink?

•    برای تمام اشخاص would like به یک صورت به کار می‌رود.

 

Would like and like

وقتی از I'd like استفاده می‌کنیم به معنای این است که می‌خواهیم کاری را انجام دهیم، مثل:

I'd like to dance. = I want to dance.

اما وقتی از I like استفاده می‌کنیم، یعنی کاری را به‌طور کلی دوست داریم، مثل:

I like dancing. = I enjoy it, I like it in general.

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

موارد کاربرد مصدر

1.    I need to buy some new clothes.
       Try not to talk about politics.

2.    It'll be nice to meet your parents.
       It's important not to be late.

3.    I don't know where to go or what to do.

4.    A: why did you go to the party?
       B: to meet new people.
       I went to the party to meet new people.

 

در مواقع مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی در جملات مختلفی به کار برده می شوند. جملات زیر برای استفاده از مصدر مناسب هستند:

1.    بعد از بعضی از افعال مثل: want, need, would like, etc. به بخش شکل افعال در صفحه 158 همین کتاب مراجعه کنید.
2.    بعد از صفات.
3.    بعد از کلمات پرسشی نظیر ...what, where, when, etc
4.    برای بیان این که چرا می‌خواهید کاری را انجام دهید:
 

I came to this school to learn English.   NOT     for learn English.

 

شکل اصلی فعل (base form)


به یاد داشته باشید، پس از افعال کمکی (do, does, didn't) از شکل اصلی فعل استفاده می‌کنیم. پس از بیشتر افعال وجهی (.can, could, will, would, etc) هم از شکل اصلی فعل استفاده می‌کنیم:


Do you live near here? Can you help me? I won't forget.
What would you do?

 

ترجمه شده از 2 American-English File Student Book

 

مصدر

1.     My apartment is very easy to find.

2.    Simon is saving money to buy a new car.
       My sister has never learned to drive. Try not to make noise.

 

•    در موارد زیر از مصدر استفاده می‌کنیم:

1.    بعد از صفات.

2.    برای بیان یک دلیل یا هدف.

3.    بعد از برخی از افعال مثل want, need, learn.

•    افعال مهمی که پس از آن‌ها فعل به صورت مصدر به کار می‌رود، عبارتند از:

 

(can't) afford, agree, decide, expect, forget, help, hope, learn, need, offer, plan, pretend, promise, refuse, remember, seem try, want, would like.

•    بعد از مصدر منفی (not to + verb).

بعد از بیشتر افعال، مصدر بیشتر از اسم مصدر (Gerund) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی در بسیاری از جملات انگلیسی با حفظ معنای جمله استفاده می‌شوند. افعالی که پس از آن‌ها هم می‌توان مصدر قرار داد و هم اسم مصدر، بدون آن‌که معنای آن‌ها عوض شود عبارتند از:

 

Start, begin, continue: it started to rain. It started raining.

 

Verb+ person+ infinitive


پس از بعضی فعل‌ها هم مصدر به کار می‌بریم مثل ask, tell, want, would like+ person:

Can you ask the manager to come?
She told him not to worry.
I want you to do this now.
We'd really like you to come.

 

ترجمه شده از 3 American-English File Student Book

 

موارد استفاده از اسم مصدر (Gerund: (verb+ -ing

 

1.    Eating outside in the summer makes me feel good.
       My idea of happiness is getting up late and not going to work.

2.    I love reading in bed.
       I hate not getting to the airport early.

3.    I'm thinking of buying a new car.
       He left without saying goodbye.

 

•    منظور از اسم مصدر قسمت اصلی فعل به اضافه‌ی ing است. این ترکیب می‌تواند مثبت (going) و یا منفی (not going) باشد.

•    Gurand در موارد زیر به کار برده می‌شود:

1.    به عنوان فاعل یا مفعول جمله.
2.    بعد از بعضی از افعال مثل ...like, love, hate, enjoy, etc به شکل افعال در صفحه 158 همین کتاب مراجعه کنید.
3.    بعد از حروف اضافه.

•    قوانین نگارش مربوط به ing را به یاد بیاورید (صفحه 126).

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

1.    I'm not very good at remembering names.
       Katie's given up eating junk food.

2.    Driving at night is very tiring.
       Shopping is my favorite thing to do on weekends.

3.    I hate not being on time for things.
       I don't mind getting up early.

 

•    از Gerund در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

1.    بعد از حروف اضافه و phrasal verbs.

2.    به عنوان فاعل جمله.

3.    بعد از برخی از افعال مثل hate, spend, don't mind.

•    مهم‌ترین افعالی که بعد از آن‌ها Gerund قرار می‌گیرد عبارتند از:

Admit, avoid, deny, dislike, enjoy, feel like, finish, hate, keep, like, love, mind, miss, practice, prefer, recommend, spend time, stop, suggest, and phrasal verbs, e.g. give up, go on, etc.

•    ترکیب منفی gerund به این صورت است:

not+ verb+ -ing
 

قسمت اصلی فعل

1.     I can't drive.
       We must hurry.

2.    She always makes me laugh.
       My parents didn't let me go out last night.

 

•    در موارد زیر از قسمت اصلی فعل استفاده می‌کنیم:

1.    بعد از اکثر افعال کمکی و وجهی.

2.    پس از let, make.

پس از بعضی از افعال، هم gerund و هم infinitive قرار می‌گیرد البته با معنایی متفاوت.


Try to be on time. (= make an effort to be on time)
Try doing yoga. (= do it to see if you like it)

Remember to call him. (= don't forget to do it)
I remember meeting him years ago. (= I have a memory of it)

 

مصدر و اسم مصدر بخش دوم

افعالی که بعد از آن‌ها اسم مصدر، مصدر یا قسمت اصلی فعل قرار می‌گیرد.

1.    I enjoy listening to music. I couldn't help laughing.
2.    I want to speak to you. They can't afford to buy a new car.
3.    It might rain tonight. I'd rather eat in than go out tonight.

 

هنگامی که دو فعل پشت سر هم قرار می‌گیرند، فعل اول تعیین کننده‌ی شکل فعل دوم است. فعل دوم می‌تواند به صورت اسم مصدر (verb+ -ing)، مصدر (with to) و یا به صورت قسمت اصلی فعل (without to) باشد.


1.    از gerund پس از افعال قطعی استفاده می‌شود مثل enjoy, can't help.

•    وقتی بعد از یک phrasal verb فعل دیگری قرار می‌گیرد، آن فعل به صورت gerund خواهد بود. مثل:

Keep on, give up, look forward to,etc.

2.    از (infinitive (with to پس از افعال قطعی استفاده کنید مثل want, afford.

3.    از (base form (without to بعد از افعال وجهی و برخی اصطلاحات استفاده می‌کنیم مثل might, would rather, and let, make.

•    در شکل مجهول بعد از make مصدر با to قرار می‌گیرد. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید:


My boss makes us work hard.

At school we were made to wear a uniform.

 

الگوی افعال: افعالی که پس از آن‌ها gerund و infinitive قرار می‌گیرد

Like, love, hate, prefer معمولاً با gerund به کار می‌روند اما بعد از آن‌ها می‌توان فعل را هم به صورت infinitive به کار برد. هنگامی که می‌خواهیم از یک چیز کلی حرف بزنیم از gerund و وقتی که بخواهیم از چیزی به صورت مشخص صحبت کنیم از infinitive استفاده می‌کنیم:


I like swimming. (general)
I like to swim first thing in the morning when there aren't many people there. (specific)
I prefer riding a bike to driving. (general)
You don't need to give me a ride to the train station. I prefer to walk. (specific)


هنگامی که like, love, hat, prefer را با would به کار ببریم، فعل بعد از آن‌ها همیشه، باید به صورت infinitive باشد:


I'd prefer to stay at home tonight, I'd love to come with you.

 

افعالی که بعد از آن‌ها فعل هم به صورت gerund و هم به صورت infinitive به کار می‌رود:

1.    It started to rain. It started raining.

2.    Remember to lock the door.
       I remember going to Lima as a child.
       Sorry, I forgot to do it.
       I'll never forget seeing the Taj Mahal.
       I tried to open the window.
       Try calling Yi Yi on her cell phone.
       You need to clean the car.
       The car needs cleaning.

 

1.    بعد از بعضی از افعال gerund یا infinitive قرار می‌گیرد اما معنای آن‌ها با هم تفاوت ندارد. مهم‌ترین افعال این گروه عبارتند از: start, begin, and continue.

2.    بعد از برخی از افعال هم می‌توان gerund و هم می‌توان infinitive به کار برد، اما معنای آن‌ها متفاوت است.


-    Remember+ infinitive به این معناست که اول چیزی را به یاد می‌آورید و بعد کاری را انجام می‌دهید؛ اما remember+ gerund به این معناست که شما کاری را انجام می‌دهید و بعد آن را به خاطر می‌آورید.
-    Forget+ infinitive به این معناست که فراموش کرده‌اید کاری را انجام دهید؛ اما forget+ gerund به این معناست که کاری را انجام داده‌اید و نمی‌توانید آن را فراموش کنید. بیشتر معنای منفی دارد.
-    Try+ infinitive به این معناست که برای انجام چیزی تلاش کرده‌اید؛ اما try+ gerund به این معناست که می‌خواهید چیزی را امتحان کنید و ببینید آیا کار می‌کند؟
-    Need+ gerund ساختار مجهول دارد:

Needs cleaning= needs to be cleaned NOT needs to clean.

 

ترجمه شده از 4 American-English File Student Book
 

فرق مصدر و اسم مصدر در انگلیسی


Verb+ object+ infinitive or gerund
Verb+ object+ infinitive

 

1.    We expect the flight to arrive at 7:50
       It took me forever to get there.
       She advised him not to travel by train.

2.    I want you to call the airline.
       I'd like you to send me the bill.

3.    I'm waiting for my friend to arrive.
       We've arranged for a taxi to come at 6:30.

 

1.    اغلب، فعل‌های زیر را در ترکیب verb+ object+ to+ infinitive به کار می‌بریم:

Ask, advise, allow, beg, cause, enable, encourage, expect, force, intend, invite, mean, order, persuade, remind, take (time), teach, tell, warn.

•    بعد از این افعال advise, persuade, remind, teach, tell, warn می‌توانید از ترکیب object+ that clause هم استفاده کنید مثل:

The airline advises that you carry your passport at all times.

2.    همچنین اغلب اوقات بعد از want, would like, would prefer از ترکیب verb+ infinitive استفاده می‌کنیم.

•    بعد از این افعال ترکیب that clause غیرممکن است.

NOT    I would hate that you think.

3.    بعد از برخی از افعال در ترکیب verb+ object+ to+ infinitive بلافاصله بعد از فعل for می‌آوریم، این افعال عبارتند از: love, hate, arrange, ask, plan, wait

 

Verb+ object+ base form

Please let me explain!
He made me feel really guilty.
Can you help me do the dishes?

 

بعد از افعال let, make, help می‌توانیم از این ترکیب استفاده کنیم: object+ base form

حواستان باشد ترکیب make somebody do something به صورت مجهول به کار برده می‌شود و بعد از آن مصدر با to می‌آید مثل:

We were made to clean our rooms every morning.

 

Verb+ object+ gerund

Please don't keep me waiting!
I dislike people telling me what to do.
I don't mind you running in the yard, but please don't run in the house.

 

حروف پیچیده و مصدر انگلیسی

complex gerunds and infinitives

1.    She loves being told how pretty she is.
I'm tired of being lied to. I want the truth.
It's very difficult to get promoted in this company.
My car needs to be serviced.

2.    He thanked them for having helped him.
Having studied one language before makes it easier to learn another.
How wonderful to have finished all our tests!
By the time I'm 30, I hope to have started a family.

3.    I would like to have seen your face when they told you, you won the competition!
We would rather have stayed in a more central hotel, but they were all full.

4.    I'd like to be lying on the beach right now.
She seems to be coughing a lot_ Do you think she's OK?

 

1.    از (passive gerund(being done یا (passive infinitive (to be done برای توصیف کارهایی استفاده می‌کنیم که روی فاعل صورت گرفته شده است.

2.    از (perfect gerund(having done یا (perfect infinitive(to have done برای تأکید بر کاری که به پایان رسیده یا در گذشته صورت گرفته است، استفاده می‌کنیم.

•    اغلب، تفاوتی میان استفاده از یک مصدر و اسم مصدر ساده (simple) و مصدر و اسم مصدر کامل (perfect) وجود ندارد. مثل

He denied stealing/ having stolen the money.
It was our fault. It was foolish not to lock/ not to have locked the car.

3.    از مصدر کامل پس از would like, would love, would hate, would prefer, would rather استفاده می‌کنیم. هنگامی‌که بخواهیم از کاری صحبت کنیم که زودتر انجام گرفته است. جملات زیر را با هم مقایسه کنید:

I would like to visit Bali. (= when I go to Indonesia in the future).
I would like to have visited Bali. (= I was in Indonesia, but I didn't visit it).

4.    از مصدر استمراری (to be+ verb+ -ing) برای این استفاده می‌کنیم که بگوییم عملی یا اتفاقی در زمانی که داریم در مورد آن صحبت می‌کنیم در حال انجام است.
 

سایر کاربردهای مصدر و اسم مصدر

1.    It's no use worrying. There's nothing you can do.
Is there any point (in) asking him? He never has anything useful to say.
It's no good talking to my dad because he doesn't listen to me.

2.    We had an agreement to share the costs.
Our plan is to leave on Saturday.

3.    You can't visit the metropolitan museum of art in a day_ there's too much to see.
There wasn't enough snow for us to ski.

4.    Is there anything to eat? There's nowhere to go at night.

5.    I don't know where to go or what to do.
He's the youngest player ever to play for Peru.

 

1.    بعد از عباراتی که با it/there شروع می‌شوند (مثل .it's no use, there's no point, it's not worth, etc) از gerund استفاده می‌شود.
بعد از بقیه‌ی موارد زیر از مصدر با to استفاده می‌کنیم.


2.    بعد از اسامی که از افعالی به دست آمده‌اند که مصدر می‌گیرند: ...,agree, plan, hope


3.    پس از عباراتی که در آن‌ها کلمات بیان کننده‌ی مقدار (quantifiers) به کار رفته است:


.Enough, too much, a lot, plenty of, et


•    هنگامی که بخواهیم به فاعل فعل مصدری اشاره کنیم، از این ترکیب استفاده می‌کنیم:


For+ person or object pronoun+ infinitive


مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی را بهتر بشناسید و کار‌های گفته شده را قبل از هر ساختار مصدری انجام دهیم:


For example: after adjectives: it's very difficult for me to decide.


4.    پس از somewhere، any where و مانند آن.


5.    پس از کلمات پرسشی (به جز why).


6.    پس از صفات تفضیلی و (.first, second, last, etc):


Who was the first person to walk on the moon?

 

ترجمه شده از 5 American-English File Student Book

 

 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 4.83 از 12 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 1/13/2020 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/اسامی-Nouns

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture