Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060
دسته:
زیر دسته:
39اشتباه رایج در گرامر زبان انگلیسی
38موضوعات مختلف Different Topics
37حذف به قرینه Ellipsis Substitution
36اجازه الزام اجبار Permission Obligation Necessity
35قیود نشانگر احتمالات Distancing
34اسامی Nouns
33نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
32نشانه های کلام رابط ها Connectors
31مقایسه Comparison
30افعال حسی verbs of senses
29افعال کمکی Auxiliary verbs
28بيان عادات Used to
27جملات سوالی Questions
26دوره زمان های گذشته
25نقل قول Reported Speech
24ضمایر Pronouns
23جملات مجهول Passive
22بیان حرکت Expressing Movements
21جملات شرطی Conditional Sentences
20مشخص کننده های زمان time sequencer
19عبارات موصولی
18دوره زمان های حال گذشته و آینده
17اشکال مختلف زمان آینده be going to
16ادامه زمانهای گذشته
15حال کامل یا گذشته ساده Present Perfect or Simple Past
14زمان حال کامل Present Perfect
13حروف تعريف Articles
12 اسم مصدر Gerund
11مصدر Infinitive
10قیدها Adverbs
9 کلمات بیانگر کمیت Quantifiers
8ترکیب Be going to
7صفات تفضیلی Comparative Adjectives
6اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
5گذشته ساده Simple Past
4ضمایر مفعولی Subject Pronoun
3حال استمراری Present Continuous
2فعل کمکی can can't و حال استمراری
1Whose مالکیت، حروف اضافه و قید تکرار

حال استمراری

 

نویسنده: American English File

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

Present continuous: be+ verb+ ing

1.    A: What are you doing?
       B: I'm sending a message to Sarah.

2.    My brother is taking a two- month vacation in the US.
3.    In this picture the woman is standing near the window.

 

•    زمان حال استمراری را در موارد زیر به کار می‌بریم:

1.    برای چیزهایی که هم اکنون و در همین لحظه در حال وقوع است.
2.    برای چیزهایی که به طور موقت در حال حاضر یا این هفته یا...در حال انجام هستند.
3.    برای توصیف یک عکس یا تصویر.
 

he/ she/ it You/ we/ they I

's working.

isn't working.

 

He

She

It

're working.

aren't working.

 

You

We

They

'm working.

'm not working.

 

I

I

 

+

-

 


 

Yes, I am. / No, I'm not.
Yes, he is. / No, he isn't.

 
Are you working?
Is he working?

 

?  +  -

 

 

قوانین نگارش برای فرم – ing

spelling -ing form Base form
Add - ing

cooking

studying

cook

study

Cut the final e and add -ing living live

Double the final consonant and add - ing

running run

 

زمان حال ساده یا حال استمراری؟

A: What do you do? B: I work for Microsoft.
A: what are you doing? B: I'm checking my email.

 

•    برای چیزهای حقیقی و واقعیت‌ها و چیزهایی که همیشه اتفاق می‌افتند از حال ساده استفاده می‌کنیم.
•    از حال استمراری برای بیان کارهایی استفاده می‌کنیم که در حال حاضر یا در همین لحظه در حال انجام هستند.
•    معمولاً برای فعل‌هایی که توصیف کننده حالت یا احساس هستند (افعال غیرعملی) مثل want, need, like از زمان حال استمراری استفاده نمی‌کنیم و از زمان حال ساده استفاده می‌کنیم.
 

Present continuous (future arrangement)

(+) I'm seeing a friend tonight.
      She's arriving at lunch time.

(-) she isn't leaving until Friday.
     They aren't coming to the party.

(?) What are you doing this evening?
     Is she meeting us at the restaurant?

 

•    اغلب اوقات از زمان حال استمراری با معنای آینده استفاده می‌کنیم خصوصاً برای برنامه ریزی در آینده. به عنوان مثال برای برنامه‌هایی که در زمان مشخص و مکان مشخصی در آینده در نظر گرفته‌ایم. نباید برای این منظور زمان حال ساده را به کار ببرید.

NOT I see some friends tonight.

be going to or present continuous?

اغلب می‌توانیم هر دو را بدون هیچ تفاوتی به کار بریم. مثلاً:

I'm going to see Anna on Tuesday. Or I'm seeing Anna on Tuesday.


استفاده از حال استمراری برای عباراتی که tonight, tomorrow, this weekend, etc. در آن‌ها وجود دارد، خیلی رایج است. همین‌طور این مورد را می‌توان در فعل‌هایی که برنامه ریزی سفر را توصیف می‌کنند هم دیده می‌شود. مثل: go, come, leave, arrive
I'm leaving on Monday مصطلح تر از I'm going to leave on Monday است.

 

 

ترجمه از کتاب American English File 2

 

حال ساده و حال استمراری افعال عملی و غیرعملی (action and nonaction verbs)
حال ساده: I live, he works, etc.

1.    I work in a bank. She studies Russian.
     We don't have any pets. Jack doesn't wear glasses.
     Where do you live? Does your brother have a car?

2.    She usually has cereal for breakfast.
       I'm never late for work.
       We only eat out about once a month.

 

1.    حال ساده را به هنگام صحبت در مورد چیزهای حقیقی و چیزهایی که به طور معمول انجام می‌گیرند، به کار می‌بریم.
•    قوانین نگارش برای سوم شخص مفرد را به یاد بیاورید. مثل: lives, studies, watches.
•    ترتیب کلمات برای سؤالی کردن را به خاطر بیاورید که به این صورت بود:


(Question word), auxiliary, subject, base form of verb.
Do you know David?
What time does the movie start?


2.     اغلب حال ساده را با قیود تکرار مثل usually, never و یا عبارات تکرار مثل every day, once a week به کار می‌بریم.
•    قیود تکرار قبل از فعل اصلی و بعد از be قرار می‌گیرند.
•    عبارات تکرار معمولاً در آخر جمله یا گروه فعلی قرار می‌گیرند.

 

حال استمراری: be+ verb+ -ing

A: Who are you waiting for?
B: I'm waiting for a friend.

A: Is your sister still going out with Adam?
B: No, the broke up. She isn't going out with any anyone right now
.

 

•    برای اعمالی که در هنگام صحبت کردن در مورد آن‌ها در حال انجام هستند، مثل چیزهایی که هم اکنون یا در زمانی نزدیک اکنون در حال اتفاق هستند، از حال استمراری استفاده می‌کنیم، نه از حال ساده. این اعمال معمولاً موقتی هستند و کارهایی نیستند که به صورت عادت انجام می‌شوند.

•    قوانین نگارش را به یاد بیاورید: living, studying, getting.
•    از حال ساده برای برنامه ریزی‌هایی که برای آینده انجام می‌دهیم هم استفاده می‌کنیم. 

 

Action and Nonaction verbs

A: What are you cooking?
B: I'm making pasta.
A: Great! I love pasta.

A: What are you looking for?
B: My car keys.

A: I'll help you in a minute.
B: But I need them now!

 

•    افعالی که یک عمل را توصیف می‌کنند مثل cook, make, را می‌توان با زمان حال ساده و یا زمان حال استمراری به کاربرد:


I'm making lunch.
I usually make lunch on the weekend.


•    افعالی که حالت یا احساسات را توصیف می‌کنند مثل love, need, be,… افعال غیرعملی (nonaction) هستند. معمولاً این افعال را در زمان حال استمراری به کار نمی‌بریم حتی اگر منظورمان هم اکنون باشد.
•    افعال nonaction رایج عبارتند از:


Agree, be, believe, belong, depend, forget, hate, hear, know, like, love, matter, mean, need, prefer, realize, recognize, remember, seem, suppose.

افعالی که هم جزء افعال action و هم جزء افعال nonaction هستند.
تعدادی از افعال هستند که هم معنای action دارند و هم معنای nonaction مثل have و think


I have a cat now. = possession(nonaction)
I can't talk now. I'm having lunch. = an action
I think this music's great. = opinion(nonaction)
What are you thinking about? = an action

 

Present continuous: be+ verb+ ing

Future arrangements
Lorna and James are getting married in October.
We're meeting at 10:00 tomorrow in Jack's office.
Jane's leaving on Friday and coming back next Tuesday.

 

 

•    اغلب برای برنامه ریزی‌های آینده از زمان حال استمراری استفاده می‌کنیم.

•    تفاوت بسیار کوچکی بین حال استمراری و going to برای برنامه ریزی در آینده وجود دارد و بنابراین می‌توانید از هر دو استفاده کنید.
-    Going to نشان می‌دهد که شما از قبل تصمیم انجام کاری را داشته‌اید:

We're going to get married next year.

-    تأکید حال استمراری بر این است که شما برنامه ریزی کرده‌اید و مقدمات کار را فراهم کرده‌اید:

We're getting married on October 12th. (we've ordered the invitations, etc.)

 

•    اغلب زمان حال استمراری را برای افعالی به کار می‌بریم که مربوط به برنامه ریزی برای سفر هستند مثل come, arrive, leave, etc..


I'm going to Tokyo tomorrow and coming back on Tuesday.

 

ترجمه از کتاب American English File 3

 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 5 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۷/۲۵ 10/17/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/حال-استمراری-Present-Continuous

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture