Loading...
دسته:
زیر دسته:
34آموزش زبان انگلیسی حرفه ای
33ضمایر فاعلی و افعال to be
32آموزش گرامر زبان انگلیسی
31کاملترین لیست افعال بی قاعده Irregular Verbs List
30لیست افعال انگلیسی
29اجازه, الزام و اجبار انگلیسی Permission Obligation Necessity
28حذف به قرینه Ellipsis Substitution
27مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی
26قیود نشانگر احتمالات Distancing
25نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
24مغایرت و مقایسه انگلیسی
23افعال حسی verbs of senses
22افعال کمکی Auxiliary verbs
21جملات سوالی Questions
20بيان عادات Used to
19آموزش زمان‌ گذشته انگلیسی
18ضمایر Pronouns
17نقل قول Reported Speech
16جملات مجهول Passive
15آموزش جملات شرطی در انگلیسی
14مشخص کننده زمان انگلیسی
13عبارات موصولی
12زمان حال کامل Present Perfect
11آموزش حروف تعریف در انگلیسی
10جمله با قید انگلیسی
9زمان آینده در انگلیسی
8صفات تفضیلی انگلیسی
7اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
6آموزش ضمایر مفعولی انگلیسی
5فعل زمان گذشته ساده انگلیسی
4حال استمراری در انگلیسی
3آموزش زمان حال ساده فعل (be)
2آموزش فعل امر، صفات و حروف تعریف
1whose در انگلیسی

ضمایر فاعلی و افعال to be

 

ضمایر فاعلی و افعال to be, ضمایری هستند که به جای فاعل (انجام دهنده کار) در جمله می‌آیند. همچنین ضمایر فاعلی می‌توانند به جای اسامی در جمله قرار بگیرند. در این مقاله می‌خواهیم ضمایر فاعلی و افعال to be را به شما آموزش بدهیم؛ پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

ضمایر فاعلی و افعال to be

 

 

ضمایر فاعلی و افعال to be، به عنوان فاعل جمله و به جای اسم قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید فاعل جمله شخص یا چیزی است که فعل را انجام می‌دهد. با این حال، ضمایر فاعلی به عنوان فاعل یک فعل مورد استفاده قرار می‌گیرند. در‌حالی‌که, ضمایر مفعولی به عنوان یک مفعول دستوری در جمله قرار می‌گیرند.

ضمایر موضوعی به شکل مفرد، جمع، مونث، مذکر یا جنسیت خنثی در جملات استفاده می‌شوند. در واقع ضمیر مذکر یا مونث زمانی استفاده می شوند که جنسیت مشخص باشد. هنگام اشاره به اجسام بی‌جان، از شکل خنثی جنسیتی “it” استفاده می‌شود. ضمیر فاعلی “it” برای اشاره به حیوانات با جنسیت نامشخص است. همچنین، ضمیر فاعلی “it” برای اشاره به نوزاد با جنسیت نامشخص نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ضمایر فاعلی و افعال to be  از “it” برای توصیف آب و هوا، دما یا زمان نیز استفاده می‌شود.

تشخیص ضمایر فاعلی و افعال to be

در صورتی‌که بتوانید فاعل جمله را پیدا کنید، به راحتی ضمیر فاعلی را خواهید یافت. اصول اولیه زبان انگلیسی می‌گوید که هر جمله یک فاعل، یک فعل و یک مفعول دارد. ضمایر فاعلی و افعال  to be به یک شخص، چیز، مکان، ایده یا جمعی از آن‌ها اشاره دارد. همیشه اشیا، ایده‌ها، افراد، مفعول یا ضمیر مفعولی در انتهای عمل قرار دارند. یک روش ساده برای شناسایی فاعل و ضمایر فاعلی در آموزش ضمایر فاعلی و افعال to be وجود دارد. توجه داشته باشید که چه کسی یا چه چیزی بر عملی که در حال انجام است، تاثیر مستقیم دارد.

برای آموزش ضمایر فاعلی و افعال to be و شرکت در کلاس های بهترین آموزشگاه زبان در کرج کلیک کنید.

 

Subject Pronouns and to Be Verbs

 

1-    Clip subject pronouns 

که شامل 9 فیلم است

Subject Pronouns

ضمایر فاعلی و افعال to be, ضمایری هستند که به جای فاعل (انجام دهنده کار) در جمله می‌آیند.

ضمایر فاعلی Subject Pronouns
من I
تو (یک نفر) you
او (زن) she
او (مرد) he
او (حیوان یا شیء) it
ما we
شما (دو یا چند نفر) you
ایشان they

 

To Be Verbs

هر کدام از این ضمایر همراه با یک فعل خاص در جمله استفاده می‌شوند.

فعل مصدر بودن To Be Verb Subject Pronoun
هستم am I
هستی are you
هست is she
هست is he
هست is it
هستیم are we
هستید are you
هستند are they

Examples:

ضمیر فاعلی

I am Malika.
I am a girl.
I am at home now.

 


 

To Be

You are Alan.
You are a boy.
You are a basketball player.

 

 

She is Amy.
She is thirteen.
She is a hockey player.

 

 

He is Roman.
He is a carpenter.
He is at work.

 

 

It is Macy.
It is a cat.
It is cute.

 

 

We are Matt and Joe.
We are in the classroom.
We are friends.

 

 

You are sisters.
You are triplets.
You are pretty.

 

 

They are cyclists.
They are on their bikes.
They are strong.

 

 

They are cranes.
They are white and gray.
They are beautiful.

 

 

Exercise 1
Exercise 2

 

Short Form:

ما می‌توانیم مجموع فاعل و فعل to be  را به صورت کوتاه و مخفف هم بنویسیم. به جدول زیر دقت کنید:

Short Form   To Be Verb Subject Pronoun
Im ➡️ am I
youre ➡️ are you
shes ➡️ is she
hes ➡️ is he
its ➡️ is it
were ➡️ are we
youre ➡️ are you
theyre ➡️ are they

 

2-    Clip short form

 

:Negative Form

How to turn these sentences into negative form?

چطور این جمله‌ها را به صورت منفی در آوریم؟
برای منفی کردن این جمله‌ها کافیست کلمه not را بعد از فعل to be بیاوریم. ویدیو‌های آموزش ضمایر فاعلی ما را با یک کلیک مشاهده نمایید.

فعل مصدر بودن To Be Verb + not

Subject Pronoun

نیستم am not I
نیستی are not you
نیست is not she
نیست is not he
نیست is not it
نیستیم are not we
نیستید are not you
نیستند are not they

ما می‌توانیم فعل to be و not را به صورت مخفف و کوتاه شده نیز بنویسیم. (به جز فعل am.)

📎 نکته مهم:
ما نمی‌توانیم
am و  not را به صورت مخفف بنویسیم؛ بنابراین جواب کوتاه با I ” “فقط به این صورت می‌تواند باشد: No, I’m not.
 

 

Short Form To Be Verb + not
- am not
aren’t are not
isn’t is not
isn’t is not
isn’t is not
aren’t are not
aren’t are not
aren’t are not

درنتیجه می‌توانیم مجموعه فاعل، فعل و not را به دو صورت بنویسیم:

Short Form 2 Short Form 1    
- Im not ➡️ I am not
you arent Youre not ➡️ you are not
she isnt shes not ➡️ she is not
he isnt hes not ➡️ he is not
it isnt its not ➡️ it is not
we arent were not ➡️ we are not
you arent youre not ➡️ you are not
they arent theyre not ➡️ they are not

Examples:

Negative Form Positive Sentence
- Im not at home now. I am at home now.
You arent Alan. Youre not Alan. You are Alan.
She isnt thirteen. Shes not thirteen. She is thirteen.
He isnt at work. Hes not at work. He is at work.
It isnt a cat. Its not a cat. Itis a cat.
We arent friends. Were not friends. We are friends.
You arent triplets. Youre not triplets. You are triplets.
They arent on their bikes. Theyre not on their bikes. They are on their bikes.
They arent beautiful. Theyre not beautiful. They are beautiful.

 

Yes /No questions

How to make a Yes/No question with these sentences?

چطور با این جملات سؤالات بله/خیر بسازیم؟

در ابتدا بهتر است بدانیم که سؤالات بله/خیر در آموزش ضمایر فاعلی و افعال to be چه جور سؤالاتی هستند. سؤالاتی که پاسخ آن‌ها بله یا خیر هست را سؤالات Yes/No یا بله/خیر می نامیم. برای مثال:

Are you happy? آیا تو خوشحالی؟ / تو خوشحالی؟
Is he a student? آیا او دانش‌آموز است؟ / او دانش‌آموز است؟

وقتی فعل جمله ما to be است، برای ساختن سوال کافیست که فعل to be یعنی am, is, are را به اول جمله بیاوریم.

3-    Clip Making Questions

 

به مثال‌های زیر دقت کنید:

Yes/No Question Positive Sentence
Am I at home now?
Are you at home now?

 
I am at home now.
Are you Alan? You are Alan.
Is she thirteen? She is thirteen.
Is he at work? He is at work.
Is it a cat? It is a cat.
Are we friends? We are friends.
Are you triplets? You are triplets.
Are they on their bikes? They are on their bikes.

Exercise 3

Answering Yes/No questions

How to answer Yes/No questions?

چگونه سؤالات بله/خیر را جواب دهیم؟

برای پاسخ دادن به این سؤالات باید از کلمات Yes و No استفاده کنیم و هر سوال را با فاعل خودش جواب می‌دهیم. برای دادن جواب مثبت ابتدا کلمه yes را می‌آوریم، سپس کاما (,) بعد از آن فاعل، بعد فعل to be و در آخر هم نقطه (.).

4-    Clip Answering Questions, Positive

به این مثال‌ها توجه کنید:

برای دادن جواب منفی ابتدا کلمه no را می‌آوریم، سپس علامت (,) بعد از آن فاعل و بعد فعل to be به همراه not (شکل کوتاه فعل و not) در آخر هم نقطه (.).

📎 نکته مهم:
ما نمی‌توانیم
am و  not را به صورت مخفف بنویسیم؛ بنابراین جواب کوتاه با I ” “فقط به این صورت می‌تواند باشد: No, I’m not.

 

Short Answer Yes/No Question Positive Form
YesI am. Am I at home now?
Are you at home now?
I am at home now.
Yes, I am. Are you Alan? You are Alan.
Yes, she is. Is she thirteen? She is thirteen.
Yes, he is. Is he at work? He is at work.
Yes, it is. Is it a cat? It is a cat.
Yes, we are. Are we friends?
Are you friends?
We are friends.
Yes, we are. Are you triplets? You are triplets. (plural you)
Yes, they are. Are they on their bikes? They are on their bikes.

 

5-    Clip Answering Questions, Negative

 

Exercise 4

Short Answer Yes/No Question Positive Form
No, Im not. Am I at home now?
Are you at home now?
I am at home now.
No, Im not. Are you Alan? You are Alan.
No, she isnt. Is she thirteen? She is thirteen.
No, he isnt. Is he at work? He is at work.
No, it isnt. Is it a cat? It is a cat.
No, we arent. Are we friends? We are friends.
No, we arent. Are you triplets? You are triplets. (plural you)
No, they arent. Are they on their bikes? They are on their bikes.

 

کلام آخر

در یادگیری گرامر زبان انگلیسی، یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث ضمایر فاعلی و افعال to be است. همان‌طور که از عنوان این سرفصل مشخص است برای بیان هر عملی به فعل و فاعل نیاز داریم. بعد از دانستن این‌هاست که آماده می‌شوید 12 حالت فعل را یاد بگیرید و از پس سایر مباحث گرامر بربیایید. پس بهتر است پایه خود را قوی کنید و همه نکات را درباره این ضمایر و افعال یاد بگیرید.

 

 


Refrence:

نویسنده:

مترجم: الهه اخوان

امتیاز: 3.7 از 10 رای

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۶/۳۱ 9/22/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/ضمایر-فاعلی-و-افعال-to-be

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture