Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060
دسته:
زیر دسته:
39اشتباه رایج در گرامر زبان انگلیسی
38موضوعات مختلف Different Topics
37حذف به قرینه Ellipsis Substitution
36اجازه الزام اجبار Permission Obligation Necessity
35قیود نشانگر احتمالات Distancing
34اسامی Nouns
33نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
32نشانه های کلام رابط ها Connectors
31مقایسه Comparison
30افعال حسی verbs of senses
29افعال کمکی Auxiliary verbs
28بيان عادات Used to
27جملات سوالی Questions
26دوره زمان های گذشته
25نقل قول Reported Speech
24ضمایر Pronouns
23جملات مجهول Passive
22بیان حرکت Expressing Movements
21جملات شرطی Conditional Sentences
20مشخص کننده های زمان time sequencer
19عبارات موصولی
18دوره زمان های حال گذشته و آینده
17اشکال مختلف زمان آینده be going to
16ادامه زمانهای گذشته
15حال کامل یا گذشته ساده Present Perfect or Simple Past
14زمان حال کامل Present Perfect
13حروف تعريف Articles
12 اسم مصدر Gerund
11مصدر Infinitive
10قیدها Adverbs
9 کلمات بیانگر کمیت Quantifiers
8ترکیب Be going to
7صفات تفضیلی Comparative Adjectives
6اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
5گذشته ساده Simple Past
4ضمایر مفعولی Subject Pronoun
3حال استمراری Present Continuous
2فعل کمکی can can't و حال استمراری
1Whose مالکیت، حروف اضافه و قید تکرار

حروف تعریف (articles)

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

1.    a/ an

A: What's this?
B: It's a photo of my daughter.

A: What do you do?
B: Jim's a doctor. Sally's an engineer.

A: How often do they have classes?
B: Three times a week.

 

2.    the

 

Can you close the window, please?
Can you check their address on the internet?
It's the best restaurant I know.

 

3.    a or the؟

Let's have a pizza. The pizzas are very good here.

 

 

4.    no article

Men are usually more interested in sports than women.
She's my mother's cousin. That's Tom's chair!
Jim goes to school by bus.

 

1.    از a/an در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

•    برای این که بگوییم هر چیزی چه است؟ یا برای بیان شغل افراد.
•    در عباراتی که تکرار را بیان می‌کنند.

2.    از the برای بیان موارد زیر استفاده می‌کنیم:

•    هنگامی که هم گوینده و هم شنونده می‌دانند که از چه چیز حرف زده می‌شود:

Close the window.   the one that is open.

•    وقتی از چیزی فقط یک عدد وجود دارد: the internet, the sun و مانند آن.
•    قبل از صفات تفضیلی: the biggest, the best و مانند آن.

3.    اغلب وقتی می‌خواهیم برای نخستین بار به چیزی یا کسی اشاره کنیم از a استفاده می‌کنیم و دفعات بعد از the استفاده می‌کنیم، زیرا اکنون دیگر می‌دانیم در مورد چه چیز یا چه کس صحبت می‌شود.

4.    معمولاً در موارد زیر از the استفاده نمی‌کنیم:

•    هنگامی که در مورد افراد یا چیزها به طور کلی صحبت می‌کنیم:

Men are more interested in sports than women. (general)
The women in this class work harder than the men. (specific)

•    قبل از 's مالکیت:


She's my mother's cousin.   NOT   She's the my mother's cousin.

•    با موارد زیر هم the به کار نمی‌بریم:

meals: breakfast, lunch, dinner, etc.
places: work, school, college, bed, home, etc.
by+ transportation: go by car, travel by train, etc.

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

حروف تعریف (a/ an, the, no article)


a/ an

1.    I saw an old man with a dog.
2.    It's a nice house. She's a lawyer.
3.    What an awful day!
I have classes three times a week.

•    از a/ an برای اسامی قابل شمارش مفرد و در موارد زیر استفاده می‌کنیم:


1.    وقتی به چیزی یا کسی برای اولین بار اشاره می‌کنیم.
2.    وقتی می‌خواهیم چیزی را تعریف کنیم یا از شغل کسی حرف بزنیم.
3.    با کلمات بیان کننده تعجب نظیر !...
What.
4.    با عبارات بیان کننده تکرار.

 

The

1.    I saw an old man with a dog.
The dog was barking.
2.    My father opened the door.
The children are at school.
3.    The moon goes around the Earth.
4.    I'm going to the movies tonight.
It's the best restaurant in town.

از the در موارد زیر استفاده می‌کنیم:


1.    وقتی می‌خواهیم در مورد چیزی صحبت کنیم که قبلاً به آن اشاره کرده‌ایم.
2.    وقتی مشخص است که در مورد چه صحبت می‌کنید.
3.    وقتی فقط یک عدد از آن چیز وجود داشته باشد.
4.    با مکان‌هایی که در شهر وجود دارد مثل movies و theater.
5.    با صفات تفضیلی.


no article

1.    Women usually talk more than men.
Love is more important than money.
2.    She's not at home today.
I get back from work at 5:30.
3.    I never have breakfast.
See you next Friday.

 

در موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم:


1.    وقتی می‌خواهیم از چیزی به طور کلی صحبت کنیم (با اسامی جمع و اسامی غیرقابل شمارش). جملات زیر را با هم مقایسه کنید:

I love flowers. (= flowers in general)
I love the flowers in my garden. (= the specific flowers in my garden).

2.    با برخی اسامی (مثل home, work, school) پس از at/ to/ from.


3.    پیش از غذاها، روزها و ماه‌ها.


4.    قبل از ترکیب next/ last+ day, week, etc.


ترجمه شده از 3 American-English File Student Book
 

حروف تعریف

a/ an/ the, no article

 

1.My neighbor just bought a dog. The dog is an English bulldog.
He got into the car and drove to the courthouse.

2.Men are taller than women on average.
I don't like sports or classical music.
I stayed at home last weekend.

1.وقتی بخواهیم به چیزی یا کسی برای اولین بار اشاره کنیم یا بخواهیم در مورد این صحبت کنیم که شخصی چه کاری می‌کند و یا یک‌چیزی چه ماهیتی دارد از a/ an استفاده می‌کنیم.

2.زمانی که می‌خواهیم به طور کلی از اسامی جمع یا غیرقابل شمارش یا عباراتی نظیر عبارات زیر صحبت کنیم، از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم:

At home/ work, go home/ to bed, next/ last (week), etc.
 

مؤسسات (institutions)

My son is in high school.
They're building a new high school in my town.
He was sent to prison for two years.
My grandmother used to work in the prison as a nurse.

هنگامی که می‌خواهید درباره‌ی هدف معمول موسسه‌ای صحبت کنید و همچنین به همراه کلماتی مثل .school, college, prison/ jail, church, etc از حرف تعریف استفاده نکنید؛ اما اگر می‌خواهید از ساختمان آن‌ها صحبت کنید، باید از a/ the استفاده کنید. (استثناء: she's in the hospital).

 

اسامی جغرافیایی

1.South Korea is in East Asia.

2.Macy's is one of the most famous department stores in the US.

3.Lake Maracaibo and Lake Titicaca are both in South America.

4.The Danube River flows into the Black Sea.

The Metropolitan Museum is located on Fifth Avenue in New York.

معمولاً در موارد زیر از the استفاده نمی‌کنیم:


1.    قبل از نام اکثر کشورها، قاره‌ها و مناطقی که در انتهای نامشان، نام کشور/ قاره قرار دارد مثل:

North America, South East Asia

همچنین قبل از نام جزایر، ایالات، استان‌ها، روستاها و شهرها. موارد استثناء، عبارتند از:

 The US, the UK, the United Kingdom, the Netherlands, the Czech Republic.

2.    قبل از اسامی جاده‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، پل‌ها، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، استثناهایی هم وجود دارد مثل نام بزرگراه‌ها و جاده‌هایی که شماره دارند:

The Trans- Canada Highway, the 405.

3.    قبل از نام کوه‌ها و دریاچه‌ها.

معمولاً در موارد زیر از the استفاده می‌کنیم:

4.    قبل از نام رشته کوه‌ها، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، دریاها، کانال‌ها، بیابان‌ها و مجمع‌الجزایرها.

5.    قبل از نام تئاترها، هتل‌ها، موزه‌ها، گالری‌ها، ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی.

 

ترجمه شده از 4 American-English File Student Book
 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 4 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۸/۲۲ 11/13/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/حروف-تعريف-Articles

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture