Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060
دسته:
زیر دسته:
39اشتباه رایج در گرامر زبان انگلیسی
38موضوعات مختلف Different Topics
37حذف به قرینه Ellipsis Substitution
36اجازه الزام اجبار Permission Obligation Necessity
35قیود نشانگر احتمالات Distancing
34اسامی Nouns
33نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
32نشانه های کلام رابط ها Connectors
31مقایسه Comparison
30افعال حسی verbs of senses
29افعال کمکی Auxiliary verbs
28بيان عادات Used to
27جملات سوالی Questions
26دوره زمان های گذشته
25نقل قول Reported Speech
24ضمایر Pronouns
23جملات مجهول Passive
22بیان حرکت Expressing Movements
21جملات شرطی Conditional Sentences
20مشخص کننده های زمان time sequencer
19عبارات موصولی
18دوره زمان های حال گذشته و آینده
17اشکال مختلف زمان آینده be going to
16ادامه زمانهای گذشته
15حال کامل یا گذشته ساده Present Perfect or Simple Past
14زمان حال کامل Present Perfect
13حروف تعريف Articles
12 اسم مصدر Gerund
11مصدر Infinitive
10قیدها Adverbs
9 کلمات بیانگر کمیت Quantifiers
8ترکیب Be going to
7صفات تفضیلی Comparative Adjectives
6اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
5گذشته ساده Simple Past
4ضمایر مفعولی Subject Pronoun
3حال استمراری Present Continuous
2فعل کمکی can can't و حال استمراری
1Whose مالکیت، حروف اضافه و قید تکرار

قیدها (adverbs)

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

(adverbs (manner and modifier

adverbs of manner

They drive dangerously.
 He dresses fashionably.
She eats very quickly.
I work hard.
We speak English well.

 

•    از قید حالت (adverb of manner) برای این استفاده می‌کنیم که نحوه‌ی انجام دادن کارهای افراد را بیان کنیم.

•    این قیود معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرند:

I speak English very well.     NOT     I speak very well English.

spelling adverb adjective
+  -ly slowly
quickly
badly
carefully
slow
quick
bad
careful
consonant+ y > -ily happily
easily
happy
easy
Le > -ly possibly possible
irregular well
fast
hard
good
fast
hard

 

•    تفاوت بین صفات و قیود را به خاطر بسپارید:

I' m a careful driver (careful is an adjective. It describes the noun, driver).
I drive carefully (carefully is an adverb. It describes the verb, drive).

 

modifying adverbs: very, really, etc.

It isn't very expensive.
She drives incredibly fast.
They speak really slowly.

 

•    از این قیود برای توضیح و تعریف صفات و سایر قیدها استفاده می‌کنیم.
•    آن‌ها همیشه قبل از صفت یا قید می‌آیند.

کلماتی که به –ly ختم می‌شوند
تمام کلماتی که به ly ختم می‌شوند، قید نیستند مانند friendly که یک صفت است:


He's a friendly person.

 

 

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

قیود

 

Position of adverbs and adverbial phrases

 

 1.    He walks very slowly. I speak five languages fluently. The driver was seriously injured in the accident.
 2.    I hardly ever have time for breakfast. Liam's always late for work. I would never have thought you were 40.
 3.    My parents will be here in half an hour. It rained all day yesterday.
 4.    I'm nearly finished. We're incredibly tired. My husband works a lot, but he doesn't earn much.
 5.    Unfortunately, the package never arrived. Ideally, we should leave here at 10:00.

 


قیدها به توصیف یک عمل می‌پردازند (مثل he walks slowly) و یا این که صفات و قیود را تعریف می‌کنند (it's incredibly expensive, he works very hard). قیدها می‌توانند یک کلمه‌ای باشند (مثل often) و یا به صورت یک عبارت باشند (مثل once a week).


1.    قید حالت (adverbs of manner): به توصیف این می‌پردازد که افراد کاری را به چه صورت انجام می‌دهند. این قیود معمولاً بعد از فعل یا عبارت فعلی قرار می‌گیرند. با افعال مجهول معمولاً در وسط جمله قرار می‌گیرند یعنی قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی.

2.    قید تکرار (adverbs of frequency): قبل از فعل اصلی و بعد از فعل be قرار می‌گیرد:

•    برای تأکید بیشتر قیدهایی مثل sometimes, usually, and normally را می‌توان در ابتدای جمله یا عبارت فعلی هم قرار داد.
•    اگر دو فعل کمکی داشته باشیم، قید بعد از فعل کمکی اول قرار می‌گیرد.

3.    قید زمان و مکان (adverbs of time and place): معمولاً در انتهای جمله یا عبارات قرار می‌گیرند. قید مکان معمولا قبل از قید زمان می‌آید:

My parents will be here in half an hour.    NOT   my parents will be in half an hour here.

4.    قید مقدار (adverbs of degree): به توصیف این می‌پردازد که هر کاری تا چه اندازه و چه مقدار انجام شده است یا آن که صفات را تعریف می‌کند.

•    extremely, incredibly, very, etc. با صفات و قیود به کار می‌روند و قبل از آن‌ها قرار می‌گیرند.
•    a lot and much اغلب با فعل به کار می‌روند و بعد از فعل یا عبارت فعلی قرار می‌گیرند.
•    a little/ a little bit را می‌توان با صفت و قید به کار برد:

I'm a little tired. We rested a little bet after the flight.

5.    comment adverbs ( عقیده‌ی گوینده را بیان می‌کند ): معمولاً در ابتدای عبارات و جملات قرار می‌گیرد. انواع دیگر این قیود عبارتند از:

luckily, basically, clearly, obviously, apparently, eventually, etc.

قیود دیگر

سایر قیود بیشتر در وسط جمله می‌آیند. مثل:

I just need ten more minutes. She didn't even say goodbye. She'll probably come in the end.

 

 

American-English File Student Book 4 ترجمه شده از

 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 7 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۸/۱۶ 11/7/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/قیدها-Adverbs

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture